Αρχική Νέα Σελίδα 3

Νέα

Διαδικτυακό Συνέδριο “Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στη Σχολική Εκπαίδευση”

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

στο διαδικτυακό Συνέδριο

«Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

και στη Σχολική Εκπαίδευση»

5-8 Μαΐου 2022

Διοργάνωση: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

με τη συνεργασία μελών ΔΕΠ από δέκα ΑΕΙ

Σκεπτικό πραγματοποίησης του Συνεδρίου-Βασικά θέματα

Το τελευταίο διάστημα, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, παρατηρείται έντονη κινητικότητα σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Το «ελληνικό ενδιαφέρον» για τις δεξιότητες είναι εν πολλοίς παράγωγο του γεγονότος ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων έχει εδώ και μια δεκαετία τεθεί ως κομβική πολιτική προτεραιότητα των κυριότερων διεθνών οργανισμών και των κυβερνήσεων, ιδίως σε σχέση με τους σημαντικούς μετασχηματισμούς που συντελούνται στα πεδία της ψηφιακής οικονομίας και της μετάβασης σε ενεργειακά ουδέτερα για το περιβάλλον πρότυπα ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα κρίσιμο ζήτημα ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος που είναι ταυτοχρόνως «οικουμενικό», εθνικό, τοπικό και προσωπικό. Στη χώρα μας, πρόσφατα, όλοι οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία καλούνται να παρακολουθήσουν σχετικά σεμινάρια που διοργανώνει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στη συνέχεια να ενσωματώσουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων στο εκπαιδευτικό τους έργο. Στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ο Ν. 4763/ 2020 και η πολιτική της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας θέτουν το ζήτημα ως μείζονα προτεραιότητα.

Ταυτόχρονα, έχουν δημοσιοποιηθεί ερευνητικά δεδομένα (λ.χ. CEDEFOP, ΕΙΕΑΔ, ΟΟΣΑ) που δείχνουν ότι υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στις υπάρχουσες δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και στις ανάγκες της οικονομίας και κοινωνίας της χώρας.

Από την άλλη, οι καταιγιστικές αλλαγές στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πεδίο, όπως είναι η ανάγκη εκσυγχρονισμού της οικονομίας, η ανάγκη ανταπόκρισης στην ψηφιακή εποχή, η υγειονομική και περιβαλλοντική κρίση, η μεγέθυνση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, η αυξανόμενη ένταση του κοινωνικού αποκλεισμού, το μειωμένο ενδιαφέρον  για τα κοινά και για τη μάθηση, η κρίση των παραδοσιακών θεσμών (οικογένεια, τοπικές κοινωνίες, συλλογικές οργανώσεις), η εμπορευματοποίηση της κουλτούρας, καθιστούν περισσότερο αναγκαίο παρά ποτέ να αναπτύσσουν οι πολίτες δεξιότητες τόσο ψηφιακές και τεχνικές όσο και οριζόντιες (κοινωνικο-συναισθηματικές), όπως η συνεργατικότητα, η ενσυναίσθηση, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η διάθεση και επιδίωξη για μάθηση, η επίλυση προβλημάτων, κ.ά.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τίθενται προς συζήτηση και διερεύνηση μια σειρά από θέματα:

 • Πώς προσδιορίζονται και κατηγοριοποιούνται οι δεξιότητες;
 • Ποια είναι η σημασία τους για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και για τον καθένα εκπαιδευόμενο και πολίτη ξεχωριστά;
 • Υπάρχει έλλειμμα δεξιοτήτων στη χώρα μας και πού αυτό εντοπίζεται; Για ποιους λόγους υπάρχει;
 • Ποιες είναι και πώς αποτιμώνται οι κυρίαρχες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων; Ποια είναι η κριτική που τους ασκείται; Ποιες εναλλακτικές πολιτικές προτείνονται;
 • Πώς αξιολογούνται οι δεξιότητες; Κατά πόσο είναι αξιόπιστες και αντικειμενικές οι διάφορες αποτιμήσεις τους;
 • Σε ποιο βαθμό και με ποιες εκπαιδευτικές πρακτικές αναπτύσσονται δεξιότητες, ως συνεχές, στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο πεδίο της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, καθώς και μέσα από την άτυπη μάθηση (π.χ. μέσα στο χώρο εργασίας);
 • Πώς αλλάζουν τα προαναφερθέντα πεδία (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων) μέσα από τις προωθούμενες πολιτικές ανάπτυξης των δεξιοτήτων;
 • Πώς μπορούν να συμβάλουν η μετασχηματίζουσα μάθηση και άλλες προσεγγίσεις της μάθησης στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων;
 • Υπάρχουν καλές εκπαιδευτικές πρακτικές ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων; Ποια είναι τα αποτελέσματα από την εφαρμογή τους στην πράξη;
 • Πώς συνδέονται οι δεξιότητες με τα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα;

Αυτά τα ερωτήματα, και άλλα που θα θέσουν οι συμμετέχοντες, αποσκοπεί να προσεγγίσει το Συνέδριο. Ιδιαίτερα καλόδεκτες είναι προτάσεις που αφορούν στην πρακτική ανάπτυξη των δεξιοτήτων στην καθημερινή εκπαιδευτική, επαγγελματική και κοινωνική  ζωή.

Οργάνωση του Συνεδρίου

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί αποκλειστικά on-line.

Οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής είναι:

 • Πέμπτη, 5 Μαΐου 2022, 17.30-20.00
 • Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022, 17.00-21.00
 • Σάββατο, 7 Μαΐου 2022, 09.30-18.00
 • Κυριακή, 8 Μαΐου 2022, 09.30-14.00

Θα υπάρξει ικανός χρόνος, τουλάχιστον οι μισές ώρες του Συνεδρίου, προκειμένου να γίνουν σχετικές εισηγήσεις, βιωματικά εργαστήρια και στρογγυλά τραπέζια από φοιτητές και αποφοίτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων τα οποία σχετίζονται με τη σχολική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων.

Παράλληλα, θα οργανωθούν τρία στρογγυλά τραπέζια, που θα απευθυνθούν σε όλους τους συνέδρους, στα οποία θα συμμετάσχουν τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του Συνεδρίου. Τα θέματα θα είναι:

 1. Εκπαιδευτικές πολιτικές ανάπτυξης δεξιοτήτων
 2. Εκπαιδευτικές πρακτικές ανάπτυξης δεξιοτήτων
 3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων στα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα

Μορφές υποβολής προτάσεων

1. Εισήγηση: Πρόταση εισήγησης με 700-800 λέξεις, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι βιβλιογραφικές αναφορές. Επιπλέον, περίληψη 100 λέξεων.

Η πρόταση που αφορά εισήγηση μπορεί να υποβάλλεται από 1-3 συμμετέχοντες. Μπορεί να αφορά μια θεωρητική ή ερευνητική προσέγγιση, είτε την παρουσίαση μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής και τη σύνδεσή της με θεωρητικό πλαίσιο.

2. Βιωματικό Εργαστήριο: Πρόταση με 700-800 λέξεις, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι βιβλιογραφικές αναφορές. Επιπλέον, περίληψη 100 λέξεων (η περίληψη σε ξεχωριστό αρχείο, βλ. παρακάτω). Η πρόταση μπορεί να γίνει από 1-3 συμμετέχοντες. Θα πρέπει να περιλαμβάνει α) το θεωρητικό πλαίσιο με το οποίο σχετίζεται το Εργαστήριο, β) τον τρόπο/διαδικασία με τον οποίο θα διεξαχθεί το Εργαστήριο.

3. Στρογγυλό Τραπέζι: Πρόταση με 700-800 λέξεις, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι βιβλιογραφικές αναφορές. Επιπλέον, περίληψη 100 λέξεων (η περίληψη σε ξεχωριστό αρχείο, βλ. παρακάτω). Το Στρογγυλό Τραπέζι αφορά μια ομάδα 3-5 συμμετεχόντων, οι οποίοι παρουσιάζουν αντιτιθέμενες ή συγκλίνουσες ή συμπληρωματικές απόψεις σχετικά με ένα θέμα (μια θεωρητική προσέγγιση ή ερευνητική προσέγγιση ή πρακτική εφαρμογή συνδεδεμένη με θεωρητικό πλαίσιο).

Μορφή προτάσεων

Η πρόταση θα πρέπει να περιέχει τίτλο, μορφή (εισήγηση, βιωματικό εργαστήριο, στρογγυλό τραπέζι), γραμματοσειρά TimesNewRoman, 12pt, μονό διάστιχο, πλήρη στοίχιση. Σε ξεχωριστό αρχείο θα πρέπει να αποστέλλεται το όνομα του/των εισηγητή/εισηγητών, ο τίτλος και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, καθώς και η περίληψη των 100 λέξεων. Για τη βιβλιογραφία θα ακολουθηθεί το σύστημα APA 6thEdition, https://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/APA_Guide.pdf.

Δημιουργία Ηλεκτρονικών Βιβλίων

 1. Όλες οι προτάσεις που θα προκριθούν για το Συνέδριο θα συμπεριληφθούν σε ηλεκτρονικό Τόμο.
 2. Μετά το Συνέδριο η επιστημονική επιτροπή, μετά από αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν, θα επικοινωνήσει με όσους και όσες επιθυμούν να συγγράψουν ένα κείμενο 2.000-2.500 λέξεων, το οποίο θα συμπεριληφθεί σε ηλεκτρονικό βιβλίο που θα εκδώσει η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Επιπλέον, ορισμένα από αυτά τα κείμενα είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν, μετά από κρίση, στο διεθνές περιοδικό της Ένωσης Adult Education – Critical Issues / Εκπαίδευση Ενηλίκων – Κριτικά Ζητήματα.

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών

Έως 28/2/2022: Υποβολή προτάσεων

Έως 18/3/2022: Ενημέρωση για την αποδοχή των προτάσεων

Εγγραφές

Για να εγγραφείτε συμπληρώστε τη φόρμα https://forms.gle/CHb2HFLaEY2vaFhT7

Κόστος συμμετοχής : 50 ευρώ (40 ευρώ για φοιτητές και μέλη της Ένωσης)

Πληροφορίες-Υποβολή προτάσεων

Η υποβολή προτάσεων γίνεται στο synedriodexiotites2021@gmail.com.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2106012297 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο synedriodexiotites2021@gmail.com.

Website: http://www.adulteduc.gr/

Facebook EEEE: https://www.facebook.com/EEEE.HAEA

Facebook Συνεδρίου: https://www.facebook.com/synedriodexiotites2021

Επιστημονική Επιτροπή και Κριτές του Συνεδρίου

Αναστασιάδης Παναγιώτης, Καθηγητής Διά Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με την χρήση των ΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Βαϊκούση Δανάη, Καθηγήτρια Ψυχοπαιδαγωγικής, ΑΣΠΑΙΤΕ

Βαλκάνος Ευθύμιος, Καθηγητής Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Στελεχών Επιχειρήσεων & Οργανισμών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Βεργίδης Δημήτρης, Ομότιμος Καθηγητής Επιμόρφωσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Γιώτη Λαμπρίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ζαρίφης Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καραλής Θανάσης, Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Κεδράκα Κατερίνα, Αναπλ. Καθηγήτρια Επαγγελματικών Δεξιοτήτων των Βιοεπιστημόνων και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Κόκκος Αλέξης, Ομότιμος Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Κουλαουζίδης Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής Μεθοδολογίας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Κουτούζης Μανώλης, Καθηγητής Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Λαζαράκου Ελισάβετ, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λιντζέρης Πάρις, Διευθυντής του ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ, διδάσκων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μάγος Κώστας, Καθηγητής Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Παυλή-Κορρέ Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ, Θεσσαλονίκης

Πρόκου Ελένη, Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Ράικου Νατάσσα, Διδάσκουσα (ΕΔΙΠ) Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Φραγκούλης Ιωσήφ, Καθηγητής Θεωρίας, Πράξης της Διδασκαλίας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΑΣΠΑΙΤΕ.

3o webinar “Ευρωπαϊκές πολιτικές για την εκπαίδευση ενηλίκων: Κριτική προσέγγιση και αξιοποίηση δυνατοτήτων”

0

Την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου, ώρες 18.00-20.00 θα πραγματοποιηθεί το 3ο webinar της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων με θέμα “Ευρωπαϊκές πολιτικές για την εκπαίδευση ενηλίκων: Κριτική προσέγγιση και αξιοποίηση δυνατοτήτων”.

Περιεχόμενο

Στη συγκεκριμένη συνάντηση θα συζητηθούν ζητήματα και θα αναδειχθούν απόψεις αναφορικά με την ανάπτυξη και διαμόρφωση της πολιτικής για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα στη διάρκεια της συζήτησης οι καλεσμένες μας θα τοποθετηθούν στα εξής ζητήματα: (α) στο ζήτημα της παγκοσμιοποίησης, της προώθησης της «διά βίου μάθησης», στις πολιτικές των διεθνών οργανισμών για σύγκλιση των εθνικών συστημάτων παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και στην “υπερβολική εστίαση” στο θέμα των δεξιοτήτων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, (β) στον τρόπο διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής στην ΕΕ και στην αναβάθμιση του CEDEFOP ως κυρίαρχου ρυθμιστή των πολιτικών εκπαίδευσης ενηλίκων, (γ) στα τρία αναπτυξιακά στρατηγικά πλαίσια (Στρατηγική Λισσαβόνας, Ευρώπη 2020, Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία) και τη συνακόλουθη εξέλιξη των πολιτικών εκπαίδευσης ενηλίκων, (δ) στις ομοιότητες και διαφορές στην εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων μεταξύ των χωρών της Ευρώπης και στην ερμηνεία τους στη βάση των εκπαιδευτικών παραδόσεων και των κοινωνικο-οικονομικών και πολιτικών πλαισίων και (ε) στην προσπάθεια που γίνεται με το νέο νόμο στην Ελλάδα να οριοθετηθεί το πεδίο της δια βίου μάθησης, στην υπό σύνταξη νέα στρατηγική αλλά και την υποχρέωση των δημοσίων φορέων άσκησης πολιτικής να συνεργαστούν και να διαβουλευτούν με την επιστημονική κοινότητα και τους άμεσα ωφελούμενους.

Συζητούν (με αλφαβητική σειρά)

Η κ. Καφετζοπούλου Όλγα, Διευθύντρια Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. του ΥΠΑΙΘ. Στην 30ετή επαγγελματική της σταδιοδρομία περιλαμβάνονται υψηλόβαθμες θέσεις στο ΥΠΑΙΘ και στο ΕΚΔΔΑ. Έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με θέματα αναβάθμισης προσόντων ενηλίκων, επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και μαθητείας. Είναι εθνικός εμπειρογνώμονας, εθνική εκπρόσωπος σε Επιτροπές της Ε.Ε.

Η Δρ. Ευγενία Α. Πανιτσίδου, καθηγήτρια-σύμβουλος (μέλος ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Εκπαίδευση Ενηλίκων». Η Δρ. Πανιτσίδου διαθέτει σημαντικό συγγραφικό έργο σε διεθνές επίπεδο, σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, με πάνω από 350 αναφορές στο δημοσιευμένο έργο της.

Η Δρ. Ελένη Πρόκου, καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου και μέλος ΣΕΠ στο ΕΑΠ. Το συγγραφικό της έργο επικεντρώνεται στην ανάλυση των πολιτικών στην εκπαίδευση ενηλίκων / διά βίου μάθηση και στην ανώτατη εκπαίδευση. Είναι αντιπρόεδρος της Comparative Education Society in Europe και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Συγκριτικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης.

Συντονισμός: Γιώργος Κουλαουζίδης, Επίκουρος Καθηγητής Μεθοδολογίας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Δηλώσεις συμμετοχής:

Για να παρακολουθήσετε το webinar αυτό, θα πρέπει να είστε ενεργό μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων και να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στη φόρμα εγγραφής.

Αποτίμηση προγράμματος DIGITAL

Digital's Multiplier Event Athens

Στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2021 υποδεχτήκαμε στην Αθήνα τους εταίρους μας από το πρόγραμμα «Digital Technologies to Improve Adult Learning», που διενεργείται στα πλαίσια του Erasmus+. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αναπτύχθηκε μέσα από τη συνεργασία έξι οργανισμών, από 5 διαφορετικές χώρες: Musiques de Nuit και  Le LABA από τη Γαλλία,  Ländliche Erwachsenenbildung Thüringen e.V από τη Γερμανία, European E-learning Institute από τη Δανία, Momentum educate + innovate από την Ιρλανδία, Learning Hub Friesland από την Ολλανδία και Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων από την Ελλάδα.

Το DIGITAL και τα αποτελέσματά του

Το DIGITAL στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας και στην κινητοποίηση των εκπαιδευτών, που εργάζονται με ενηλίκους χαμηλής ειδίκευσης ή και προσόντων, να χρησιμοποιήσουν ψηφιακές στρατηγικές εκμάθησης και εργαλεία με σκοπό να προάγουν την επαγγελματική και την προσωπική τους ανάπτυξη.

Αποτέλεσμα του προγράμματος αυτού ήταν η δημιουργία ενός Εγχειριδίου Καλών Πρακτικών (Good Practice Compendium), μία ψηφιακή έκδοση που ενθαρρύνει τον διαμοιρασμό της γνώσης και την μάθηση μεταξύ οργανισμών Εκπαίδευσης Ενηλίκων εντοπίζοντας και μοιράζοντας καινοτόμες προσεγγίσεις για την εφαρμογή της ψηφιακής διδασκαλίας και μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων.  Επιπλέον, μία Ψηφιακή Εργαλειοθήκη (DIGITAL toolbox), δηλαδή μία διαδραστική έκδοση με τα 23 καλύτερα εργαλεία ψηφιακής μάθησης, τα οποία δοκιμάστηκαν από τους εταίρους του προγράμματος και η οποία περιλαμβάνει επίσης μεθόδους και οδηγίες για εφαρμογή και χρήση των εργαλείων αυτών. Τέλος, δημιουργήθηκε το DIGITAL Online-Course, ένα σύντομο Διαδικτυακό Σεμινάριο που προσφέρεται σε εκπαιδευτές με σκοπό να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να χειρίζονται ψηφιακά εργαλεία μάθησης με αυτοπεποίθηση.

Η συνάντηση στην Αθήνα

Στην ατζέντα του προγράμματος της Δευτέρας ήταν η συνάντηση των εταίρων στα γραφεία μας στην Αθήνα, όπου και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος και ακολούθησε η αξιολόγησή του. Η Τρίτη αφιερώθηκε στην ξενάγηση των συνεργατών μας στο Μουσείο και στον Αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης.

Συνάντηση εταίρων στα γραφεία της Ε.Ε.Ε.Ε.
Ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης

Ακολούθησε ανοιχτή εκδήλωση στο ξενοδοχείο President, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε παρουσίαση του προγράμματος και των εταίρων, ενώ ακολούθησε και εργαστήριο πρακτικής εφαρμογής των εργαλείων του προγράμματος. Λάβαμε ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες σχετικά με τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την βελτίωση των ίδιων των εργαλείων όσο και για τη δική μας.

Ακόμη ένα πρόγραμμα φτάνει στο τέλος του λοιπόν. Ένας κύκλος κλείνει. Πολλοί νέοι θα ανοίξουν!

[Digital] Ημερίδα «Ψηφιακή τεχνολογία για τη βελτίωση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων»

Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων  καλεί τα μέλη και τους φίλους της να συμμετέχουν στην 1η δια ζώσης συνάντηση του 2021! Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ψηφιακή τεχνολογία για τη βελτίωση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων».

Ημερομηνία διεξαγωγής: Τρίτη 9 Νοεμβρίου, ώρες 16:30 – 20:30

Χώρος: Ξενοδοχείο President στην Αθήνα τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία όλων μας. (Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα 115 23, πλησίον μετρό Πανόρμου)

Στόχος της συνάντησης είναι να παρουσιάσει απλά και εύχρηστα εργαλεία ψηφιακής εκπαίδευσης που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια του έργου.

Πρόγραμμα

16:30 – 17:00:  Άφιξη, εγγραφές, Καλωσόρισμα

17:00 – 18:00:  Παρουσίαση του προγράμματος, των εταίρων και των επιτευγμάτων του έργου *

18:00 – 20:00: Εργαστήρια πρακτικής εξάσκησης με τα εκπαιδευτικά εργαλεία του έργου / Ανατροφοδότηση / Κλείσιμο  συνάντησης

20.00 – 20:30:  Ελαφρύ δείπνο

Σημαντικές πληροφορίες:

 • Στη συνάντηση μπορούν να συμμετέχουν μόνο όσοι έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.
 • Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν και θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.
 • Η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει στα αγγλικά και στα ελληνικά.

Δηλώστε συμμετοχή μέχρι τη Παρασκευή 5/11/2021 μέσω της αίτησης που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://forms.gle/ifrMz1KGHKfS2Lpq7

Σας ευχαριστούμε πολύ!

*Θα παρευρίσκονται οι εκπρόσωποι των εταίρων του έργου

 • MUSIQUES DE NUIT DIFFUSION ASSOCIATION, Γαλλία
 • leLABA, Γαλλία
 • Learning Hub Friesland foundation, Ολλανδία
 • MOMENTUM MARKETING SERVICES LIMITED, Ιρλανδία
 • European E-Learning Institute, Δανία
 • LEB, Γερμανία

Αν θέλετε να ενημερωθείτε σχετικά με το πρόγραμμα Digital Technologies to Improve Adult Learning δείτε εδώ.

2ο webinar “Παρουσίαση της International Transformative Learning Association / ITLA”

0

To 2o webinar της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3/11, ώρες 18.00-20.00 και αφορά την παρουσίαση της International Transformative Learning Association / ITLA.

Περιεχόμενο του webinar

Με αφορμή τη συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της EEEE και της ITLA, στο πλαίσιο του webinarθα δοθεί έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών. Κεντρική ιδέα της εκδήλωσης είναι η επεξεργασία της ιδέας της μετασχηματίζουσας μάθησης ως συλλογική έκφραση. Με άλλα λόγια, εκτός από την ατομική διάσταση, θα διερευνηθούν οι δυνατότητες λειτουργίας του μετασχηματισμού σε συλλογικό επίπεδο. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν οι βασικές αρχές και δράσεις της ITLA, καθώς και οι δυνατότητες που προσφέρονται από τη συνεργασία αυτή.

Συμμετέχοντες:

Κεντρική ομιλήτρια: 

Aliki Nicolaides

Director of the International Transformative Learning Association

Associate Professor & Graduate Coordinator, Adult Learning, Leadership & Organization Development, University of Georgia

Σχολιαστές:

Αλέξης Κόκκος (σχολιαστής)

Ομότιμος Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Γιώργος Κουλαουζίδης 

Επίκουρος Καθηγητής Μεθοδολογίας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Συντονίστρια:

Νατάσσα Ράικου

Διδάσκουσα (ΕΔΙΠ) Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών & Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Για εγγραφή στο δεύτερο webinar συμπληρώστε τη φόρμα εδώ

Γέφυρες Μάθησης (ΓΕΜΑ)

0

Οι Γέφυρες Μάθησης (ΓΕΜΑ) ιδρύθηκαν από κοινού από το Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ) και την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕΕΕ) και θεμελιώνονται στις αξίες, στις αρχές, στο έργο και στην εμπειρία των δύο οργανισμών.

O Σκοπός της ίδρυσής μας

Σκοπός μας είναι να προσφέρουμεσε όσους ενεργοποιούνται στο πεδίο της μάθησης – εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ενηλίκων, γονείς, καθώς και στελέχη εκπαίδευσης σε φορείς πρόληψης και οργανισμούςτη δυνατότητα να επαναπροσδιορίζονται στους ρόλους τους με έναν εναλλακτικό τρόπο από τον στερεοτυπικό:Να γίνονται συν-δημιουργοί της πορείας της μάθησης.

Στην προσέγγιση αυτού του σκοπού συνταιριάζουμε τη βιωματική και συμμετοχική διεργασία μάθησης με ιδιαίτερη έμφαση στη διαμόρφωση σχέσεων, στην καλλιέργεια της συνεργασίας, στην αξιοποίηση της διαφοράς, στην καταξιωτική ματιά, στην κριτική σκέψη και στη δημιουργική συμβολή της τέχνης.

Η προσδοκία μας είναι να δημιουργούμε κάθε φορά το πλαίσιο, ώστε η χαρά της μάθησης να ενισχύεται, οι δυνάμεις που ενυπάρχουν μέσα μας να φωτίζονται και να βρίσκουμε νέα έμπνευση στην καθημερινή μας πρακτική. Ακόμα, επιδιώκουμε να προσεγγίσουμε τη συμβολή της εξ αποστάσεως διεργασίας μάθησης συν-αναζητώντας νέες αρχές και μεθόδους.

Με όλους αυτούς τους τρόπους αποσκοπούμε στη διαμόρφωση εστιών δημιουργικότητας και συνέργειας μέσα στα όρια που επιτρέπουν οι δομές όπου δραστηριοποιούμαστε, ώστε να ενεργοποιούμε τη ζωτική δύναμη που χρειαζόμαστε για να ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις των καιρών.

Πεδία Δραστηριοποίησης

 • Βιωματικά εργαστήρια δια ζώσης και εξ αποστάσεως
 • Δράσεις σε συνεργασία με σχολικές κοινότητες, οργανισμούς, επιχειρήσεις και κοινωνικές ομάδες
 • Διεπαγγελματική συμβουλευτική και εποπτεία
 • Συνδιασκέψεις, συνέδρια, ημερίδες
 • Εκδόσεις που συνταιριάζουν τη θεωρία με την πράξη
 • Δημιουργία υποστηρικτικού υλικού (εργαλεία, μέθοδοι, καλές πρακτικές)
 • Έρευνες – μελέτες

Οι άνθρωποι πίσω από το ΓΕΜΑ

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Μίνα Πολέμη-Τοδούλου, Αλέξης Κόκκος

Διεπιστημονική ομάδα σχεδιασμού και υλοποίησης: Νίκος Κιζήλος, Αλέξης Κόκκος, Έφη Κωσταρά, Μίνα Πολέμη-Τοδούλου, Ειρήνη Τοδούλου-Πολίτη,  Μαρία Χρήστου

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Πάνος Αναστασιάδης, Δημήτρης Βεργίδης, Γιώργος Γουρνάς, Θανάσης Καραλής, Σάκης Κουρουζίδης, Μανώλης Κουτούζης, Κυριακή Πολυχρόνη, Πέτρος Πολυχρόνης, Διονύσης Σακκάς, Νίκος Σηφάκις

Η ιστορία πίσω από το ΓΕΜΑ

Η σχέση ανάμεσα σε εμάς τους συντελεστές των Γεφυρών Μάθησης (ΓΕΜΑ) έχει βαθιές ρίζες μέσα στο χρόνο.

Το 1990-92, το Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Άνθρωπου (ΑΚΜΑ), με συντελεστές την τότε διευθύντρια εκπαίδευσης Βάσω Βασιλείου και τον Πέτρο Πολυχρόνη, συνεργάστηκε με τον Αλέξη Κόκκο, που ήδη είχε ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων, για τη διοργάνωση δύο ετήσιων προγραμμάτων για την επιμόρφωση νέων εκπαιδευτικών, κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων σε ζητήματα βρεφικής ανάπτυξης και σχέσεων γονέων-παιδιών. Η συνεργασία αυτή, για το ΑΚΜΑ, που σταθερά από την ίδρυσή του το1963 δραστηριοποιείται στην βιωματική εκπαίδευση γονιών, στελεχών πρόληψης, υγείας και εκπαίδευσης, αποτέλεσε ευκαιρία να εφαρμόσει την συστημική διαλεκτική μεθοδολογία, σε πλαίσια με προδιαγραφές  προγραμμάτων ΕΣΠΑ για την επιμόρφωση που διαμορφώνονταν εκείνη την εποχή στην Ευρώπη. Πολλοί απόφοιτοι του προγράμματος εξελίχθηκαν σε ενεργά μέλη της κοινότητας του ΑΚΜΑ και αργότερα της Επιστημονικής Ένωσης  Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕΕΕ), της οποίας προεδρεύει ο Αλέξης από την ίδρυσή της το 2004  έως σήμερα.

Στις αρχές της δεκαετίας 2000, στο ξεκίνημα του Εθνικού Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, το οποίο συντονιζόταν από ιδρυτικά μέλη της ΕΕΕΕ και οδήγησε στην πιστοποίηση 10.000 εκπαιδευτών, η Μίνα Τοδούλου, με πρόσκληση του Αλέξη, συνεισέφερε στο εκπαιδευτικό υλικό με θέμα «Η Αξιοποίηση της διεργασίας της ομάδας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων», εισάγοντας στην εκπαίδευση ενηλίκων την συστημική-διαλεκτική προσέγγιση και μεθοδολογία που αναπτυσσόταν στο ΑΚΜΑ. Το υλικό αυτό, το οποίο και αποτελεί έως και σήμερα ένα πολύ σημαντικό εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτές ενηλίκων, αποτέλεσε τη βάση για τη διαμόρφωση ενός αυτόνομου τόμου στη σειρά συγγραμμάτων μελέτης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) «Εκπαίδευση Ενηλίκων», που είχε υπεύθυνο τον Αλέξη, στο οποίο η Μίνα δίδαξε ορισμένα χρόνια και από το οποίο αποφοίτησαν αρκετοί συνεργάτες του ΑΚΜΑ και της Ένωσης.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2010, η Μίνα, ο Αλέξης και ο Νίκος Κιζήλος, καθώς και άλλα επιστημονικά στελέχη των δύο φορέων, όπως ο Γιώργος Γουρνάς, ο Διονύσης Σακκάς,  ο Πάνος Αναστασιάδης, ο Νίκος Σηφάκις, που σήμερα αποτελούν μέλη  της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΓΕΜΑ, πρωτοστάτησαν στη διαμόρφωση και πιλοτική υλοποίηση του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Μ.Π.Ε.), που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και στο οποίοσυμμετείχαν 16.000εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων και βαθμίδων ανά την Ελλάδα. Το Μ.Π.Ε. ενσωμάτωσε στην επιμορφωτική φιλοσοφία, στοχοθεσία και μεθοδολογία του βασικές αρχές και πρακτικές τόσο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων όσο και του ΑΚΜΑ, όπως, ενδεικτικά, η αξιοποίηση της προσωπικής και επαγγελματικής εμπειρίας των επιμορφωνόμενων, η βιωματική/μετασχηματίζουσα μάθηση, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η ενσωμάτωση των τεχνών στην παιδαγωγική διαδικασία, η διαμόρφωση του κοινωνικού-συγκινησιακού κλίματος που κινητοποιεί τη μάθηση, καθώς και των σχέσεων μέσα στην ομάδα και την κοινότητα. Από το πρόγραμμα προέκυψαν σημαντικά εγχειρίδια και καλές πρακτικές που αξιοποιούνται από τον κόσμο της εκπαίδευσης έως και σήμερα.

Εδώ και χρόνια, συντελεστές της Ένωσης και του ΑΚΜΑ συνεργάστηκαν σε προγράμματα, συνέδρια, συνδιασκέψεις, παρουσιάσεις βιβλίων ή εργαστήρια που διοργάνωσαν οι δύο οργανισμοί, με μεγάλη επιτυχία. Ενδεικτικά αναφέρουμε το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών σε 20 βασικά στελέχη της Ένωσης που διοργάνωσε το ΑΚΜΑ με συντελεστές τους Πέτρο και Κυριακή Πολυχρόνη. Και αυτό το πρόγραμμα ανέδειξε τη χρησιμότητατης σύζευξης προσεγγίσεων που φροντίζουν το πλαίσιο σχέσεων και ταυτόχρονα αναπτύσσουν μεθόδους που αφορούν στη διδασκαλία συγκεκριμένου γνωστικού περιεχομένου.

Με την πάροδο του χρόνου εντάχθηκαν ενεργά στην προσπάθεια αυτή και νεότεροι συνεργάτες των δύο φορέων, όπως η Έφη Κωσταρά, η Ειρήνη Τοδούλου και η Μαρία Χρήστου, που δραστηριοποιούνται σε οργανισμούς εκπαίδευσης, υγείας και επιχειρήσεων, και αναπτύσσουν νέες μεθόδους και εργαλεία.

Έτσι, σταδιακά γεννήθηκε η ιδέα να συγκροτήσουμε έναν οργανισμό που να συνταιριάζει τις αξίες, τις ιδέες και τις πρακτικές μας επάνω σε ζητήματα του σχολείου,  της εκπαίδευσης ενηλίκων, της οικογένειας, των οργανισμών. Το ΓΕΜΑ λοιπόν είναι νέο ως σχήμα αλλά μεστωμένο και δοκιμασμένο ως σχέση και συνεργασία όλων μας.

Το πρώτο σεμινάριο που θα υλοποιηθεί από το ΓΕΜΑ έχει τίτλο Μάθηση και Σχέσεις: Αναζητώντας θετικές συνδέσεις στο σχολείο σε καιρούς αποσταθεροποίησης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να αναζητήσετε εδώ.

Διαδικτυακό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς

0

Κύκλος 5 Συναντήσεων, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2021

 Μάθηση και Σχέσεις:

Αναζητώντας θετικές συνδέσεις στο σχολείο

 σε καιρούς αποσταθεροποίησης

Το εργαστήριο υλοποιείται στο πλαίσιο του οργανισμού «Γέφυρες Μάθησης» (ΓΕΜΑ) που συν-ιδρύθηκε από το ΑΚΜΑ και την ΕΕΕΕ. Συντονίζεται από διεπιστημονική ομάδα εκπαιδευτών με σκοπό να συνδυαστούν η γνώση και η εμπειρία από το πεδίο της διαμόρφωσης των σχέσεων και της ομάδας και από το πεδίο της εκπαίδευσης.

Σκοπός του οργανισμού «Γέφυρες Μάθησης» (ΓΕΜΑ)

Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε σε όσους ενεργοποιούνται στο πεδίο της μάθησης – εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ενηλίκων, γονείς, καθώς και στελέχη εκπαίδευσης σε φορείς πρόληψης και οργανισμούςτη δυνατότητα να επαναπροσδιορίζονται στους ρόλους τους με έναν εναλλακτικό τρόπο από τον στερεοτυπικό: Να γίνονται συν-δημιουργοί της πορείας της μάθησης.

Στην προσέγγιση αυτού του σκοπού συνταιριάζουμε τη βιωματική και συμμετοχική διεργασία μάθησης με ιδιαίτερη έμφαση στη διαμόρφωση σχέσεων, στην καλλιέργεια της συνεργασίας, στην αξιοποίηση της διαφοράς, στην καταξιωτική ματιά, στην κριτική σκέψη και στη δημιουργική συμβολή της τέχνης.

Πεδία Δραστηριοποίησης του ΓΕΜΑ

 • Βιωματικά εργαστήρια δια ζώσης και εξ αποστάσεως
 • Δράσεις σε συνεργασία με σχολικές κοινότητες, οργανισμούς, επιχειρήσεις και κοινωνικές ομάδες
 • Διεπαγγελματική συμβουλευτική και εποπτεία
 • Συνδιασκέψεις, συνέδρια, ημερίδες
 • Εκδόσεις που συνταιριάζουν τη θεωρία με την πράξη
 • Δημιουργία υποστηρικτικού υλικού (εργαλεία, μέθοδοι, καλές πρακτικές)
 • Έρευνες – μελέτες

Επιστημονικοί υπεύθυνοι του οργανισμού είναι η Μίνα Πολέμη-Τοδούλου και ο Αλέξης Κόκκος, τη διεπιστημονική ομάδα σχεδιασμού και υλοποίησης συναποτελούν οι Νίκος Κιζήλος, Αλέξης Κόκκος, Έφη Κωσταρά, Μίνα Πολέμη-Τοδούλου, Ειρήνη Τοδούλου-Πολίτη,  Μαρία Χρήστου και τη Συμβουλευτική Επιτροπή οι Πάνος Αναστασιάδης, Δημήτρης Βεργίδης, Γιώργος Γουρνάς, Θανάσης Καραλής, Σάκης Κουρουζίδης, Μανώλης Κουτούζης, Κυριακή Πολυχρόνη, Πέτρος Πολυχρόνης, Διονύσης Σακκάς, Νίκος Σηφάκις.

Στόχοι του εργαστηρίου

Απαντώντας στις απαιτήσεις των καιρών, αποσκοπούμε να εμπλουτίζουμε τον εκπαιδευτικό μας ρόλο γινόμενοι οι ίδιοι «δημιουργοί» της εκπαιδευτικής δράσης, με τρόπο που να έχει νόημα και να εμπνέει τους μαθητές και ταυτόχρονα εμάς τους ίδιους.

Μέσα από ανταλλαγή των εμπειριών μας και εναύσματα από κινηματογραφικά, εικαστικά και άλλα έργα τέχνης, θα επεξεργαστούμε με μια νέα ματιά το εκπαιδευτικό έργο:

 • Με ποιες μεθόδους καλλιεργούνται και ενδυναμώνονται οι σχέσεις μέσα στην ομάδα της τάξης και στην ομάδα των συναδέλφων;
 • Πώς υποκινείται το ενδιαφέρον των μαθητών για τη μάθηση;
 • Πώς αφυπνίζονται το δημιουργικό «ανήκειν» στην ομάδα και οι  αντιλήψεις που σέβονται τη διαφορετικότητα και αναζητούν τη συνεργασία;
 • Με ποιες μεθόδους μπορούμε να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών;

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δύο λόγια για το περιεχόμενο των πέντε συναντήσεων

 • Στο ξεκίνημα, «χτίζουμε» το κοινωνικό-συγκινησιακό κλίμα της ομάδας που ενεργοποιεί τη μάθηση μέσα από ασκήσεις.
 • Στη συνέχεια, ευαισθητοποιούμαστε στην πολυφωνικότητα της εκπαιδευτικής ομάδας μέσα από δραματοποίηση.
 • Αναζητούμε και αξιοποιούμε έργα τέχνης που έχουν να μας «μιλήσουν» για σημαντικά κοινωνικά ζητήματα, όπως η διαφορετικότητα.
 • Επεξεργαζόμαστε από κοινού μία διδακτική μέθοδο δημιουργικής υλοποίησης ενός μαθήματος, εμπλουτισμένης με κριτική σκέψη και βιωματική μάθηση.
 • Οι συμμετέχοντες διαμορφώνουν, σε ομάδες εργασίας, δικές τους διδακτικές παρεμβάσεις.
 • Ολοκληρώνουμε το εργαστήριο, αναστοχαζόμενοι την όλη διεργασία και συνδιαμορφώνουμε «επόμενα βήματα» δράσεων.

Εγγραφές έως: Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 24

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Κόστος συμμετοχής: 200 ευρώ

Για να εγγραφείτε, συμπληρώστε τη φόρμα

Επικοινωνία: gefires.mathisis@gmail.com

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

Παρασκευή 5/11, ώρες 17.30-20.30

Παρασκευή 12/11, ώρες 17.30-20.30

Παρασκευή 19/11, ώρες 17.30-20.30

Παρασκευή 26/11, ώρες 17.30-20.30

Παρασκευή 3/12, ώρες 17.30-20.30

Διεπιστημονική ομάδα σχεδιασμού και υλοποίησης εργαστηρίου: Νίκος Κιζήλος, Αλέξης

Κόκκος, Έφη Κωσταρά, Μίνα Πολέμη-Τοδούλου, Ειρήνη Τοδούλου-Πολίτη, Μαρία Χρήστου

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΓΕΜΑ μπορείτε να αναζητήσετε εδώ.

Νέος κύκλος με webinars

0

Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων αναγγέλλει ένα νέο κύκλο με δεκατέσσερα Webinars για τη χρονιά 2021-2022 επάνω σε σημαντικά και επίκαιρα θέματα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στο πρώτο webinar η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Τα άλλα προσφέρονται αποκλειστικά για τα μέλη της Ένωσης. Τα Webinars θα γίνονται κυρίως Τετάρτες, 6-8 μ.μ.

 • Τετάρτη 20/10/2021

«Η Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων στην Ελλάδα»: Παρουσίαση έρευνας που έγινε στο πλαίσιο του διαΝΕΟσις

Α. Κόκκος, Δ. Βεργίδης

Συντονισμός: Θ. Καραλής

 • Τετάρτη 3/11/2021

Παρουσίαση της International Transformative Learning Association / ITLA Αλίκη Νικολαϊδη, Director of the ITLA

Σχόλια: Α. Κόκκος, Γ. Κουλαουζίδης

Συντονισμός: Ν. Ράϊκου

 • Τετάρτη 24/11/2021

Ευρωπαϊκές πολιτικές για την εκπαίδευση ενηλίκων: Κριτική προσέγγιση και αξιοποίηση δυνατοτήτων

Ε. Πρόκου, Ε. Πανιτσίδου, Ο. Καφετζοπούλου

Συντονισμός: Γ. Κουλαουζίδης

 • Τετάρτη 1/12/2021

Freire και Αξιολόγηση: Παρουσίαση του βιβλίου «Η Παιδαγωγική της Αξιολόγησης»

Θ. Καραλής, Λ. Γιώτη, Η. Παπαγεωργίου

Συντονισμός: Χρ. Γούλας

 • Δευτέρα 13/12/2021

«Γέφυρες Μάθησης»: Σύμπραξη της Ένωσης με το Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου / ΑΚΜΑ

Μ. Πολέμη-Τοδούλου, Α. Κόκκος, Ν. Κιζήλος, Μ. Χρήστου, Ε. Τοδούλου, Ε. Κωσταρά

Συντονισμός: Ν. Σηφάκης

 • Τετάρτη 12/1/2022

Η εκπαίδευση στα ΣΔΕ: Επιτεύγματα και προβλήματα

Β. Ανάγνου, Α. Μπάρλος, Χ. Μάνθου

Συντονισμός: Β. Νικολοπούλου

 • Τετάρτη 26/1/2022

Η κατάρτιση και η μαθητεία στις επιχειρήσεις: Υπάρχουσα κατάσταση, πρoοπτικές, προτάσεις

Ν. Γαβαλάκης, Π. Λιντζέρης, Δ. Πρίφτης, Γ. Παπαδόπουλος

Συντονισμός: Δ. Πατρώνας

 • Τετάρτη 9/2/2022

Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων στο εκπαιδευτικό σύστημα: Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι εφικτή;

Α. Παπαδημητρίου, Μ. Χρήστου, Ε. Κωσταρά, Κ. Κεδράκα

Συντονισμός: Μ. Κουτούζης

 • Τετάρτη 23/2/2022

Το κοινωνικό μυθιστόρημα

Α. Βλαβιανού, Λ. Καλοκύρη και ένας λογοτέχνης

 • Τετάρτη 9/3/2022

Παρουσίαση του πρόσφατα μεταφρασμένου βασικού βιβλίου του Mezirow («Transformative Dimensions in Adult Learning»)

Γ. Κουλαουζίδης, Α. Κόκκος

Συντονισμός: Σ. Κορδία

 • Τετάρτη 23/3/2022

Οι θέσεις του Bourdieu για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση

Δ. Βεργίδης, Ζ. Παληός

Συντονισμός: Δ. Σακκούλης

 • Τετάρτη 6/4/2022

Η εκπαίδευση στις φυλακές

Π. Δημητρούλη, Σ. Γράψας, Κ. Κωλέσης

Συντονισμός: Μ. Καγιαβή

 • Τετάρτη 27/4/2022

To mentoring

Σ. Φραγκούλης, Μ. Παυλάκης, Ν. Αστέρη

Συντονισμός: Α. Τσιμπουκλή

 • Τετάρτη 4/5/2022

Η περίοδος της Λαϊκής Επιμόρφωσης στην Ελλάδα (1982-1988)

Δ. Βεργίδης, Π. Λευθεριώτου, Α. Κόκκος, Δ. Βαϊκούση, Δ. Κοσμόπουλος

Συντονισμός: Β. Βασσάλα

Νέο Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα: «Αρχές και Μέθοδοι Εκπαίδευσης Ενηλίκων»

0

Το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α] σε συνεργασία με Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του ΚΕ.ΔΙΒ.ΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης, διοργανώνει Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα: «Αρχές και Μέθοδοι Εκπαίδευσης Ενηλίκων». Βασικός εκπαιδευτής είναι ο κ. Αλέξης Κόκκος, ομότιμος Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Έναρξη σεμιναρίου: 23 Οκτωβρίου 2021

Σκοπός

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό του να εφοδιάσει τους επιμορφούμενους με μεθόδους, εργαλεία και ικανότητες, ώστε να αναβαθμίσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους σε θέματα της φιλοσοφίας και των αρχών της εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Παράλληλα, στοχεύει στη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών των συμμετεχόντων, αναπτύσσοντας σύγχρονες και καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη (π.χ. με την αξιοποίηση της τέχνης και των μεθόδων της Μετασχηματίζουσας Μάθησης).

Σε ποιους απευθύνεται

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ
 • Υποψήφιους Εκπαιδευτές Ενηλίκων
 • Στελέχη Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, ΔΙΕΚ, Κ.Δ.Β.Μ κ.ά.
 • Στελέχη της διοίκησης όλων των ειδικοτήτων (π.χ. διευθυντές, υποδιευθυντές, συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, πρ. σχολικούς συμβούλους)

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα προσφέρει μοριοδότηση σε:

α) Υποψήφιους Εκπαιδευτές Ενηλίκων (σε ΣΔΕ, ΔΙΕΚ, ΚΔΒΜ, κ.ά.),

β) Συμβούλους Ψυχολόγους και Συμβούλους Σταδιοδρομίας σε ΣΔΕ,

γ) Αδιόριστους εκπαιδευτικούς για τον ΑΣΕΠ,

δ) Εκπαιδευτικούς για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη ως ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Μεθοδολογία υλοποίησης Επιμορφωτικού Προγράμματος

 • Η κάθε Διδακτική Ενότητα περιλαμβάνει μία online επιμορφωτική συνάντηση (διάρκειας 3 ωρών)
 • Η κάθε Διδακτική Ενότητα περιλαμβάνει προσωπική μελέτη με ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Στο πλαίσιο κάθε Διδακτικής Ενότητας προβλέπεται η εκπόνηση δραστηριοτήτων και εργασιών

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να ανατρέξετε εδώ

Έρευνα: Η εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων

0

Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο θεσμός της EKE στην Ελλάδα; Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις επιχειρεί να φωτίσει έναν παραμελημένο αλλά πολύ σημαντικό κλάδο του εκπαιδευτικού συστήματος.

Oι επιδόσεις της Ελλάδας στους διεθνείς δείκτες που μετρούν την ποιότητα της Εκπαίδευσης Κατάρτισης Ενηλίκων (ΕΚΕ) και των θεσμών της είναι απογοητευτικές. Η Ελλάδα συγκεντρώνει “βαθμό” μόλις 1,3 στα 5 σε μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019.

Η κακή αυτή επίδοση αφορά κάθε πτυχή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: από την ποιότητά της, μέχρι το ενδιαφέρον των πολιτών και των εργοδοτών, την ισότητα των ευκαιριών πρόσβασης, τα διαθέσιμα προγράμματα και τις σχετικές πολιτικές. Η χώρα κατατάσσεται δε τελευταία μεταξύ των χωρών της ΕΕ στην ίδια μελέτη. Επιπλέον, έρευνα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (γνωστό ως CEDEFOP, με έδρα στη Θεσσαλονίκη) υπογραμμίζει ότι η συνεισφορά των θεσμών της ΕΚΕ στην Ελλάδα στις δεξιότητες του πληθυσμού είναι πενιχρή.

Η ίδια απαισιόδοξη εικόνα επαναλαμβάνεται και σε πολλές μελέτες που μετρούν το επίπεδο των δεξιοτήτων του πληθυσμού. Η Ελλάδα έρχεται πάλι τελευταία μεταξύ των χωρών της ΕΕ στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Δεξιοτήτων (ESI), ο οποίος μετράει το κατά πόσο οι εργαζόμενοι σε μια χώρα διαθέτουν τις δεξιότητες που ζητάει η οικονομία. Η επίδοση της χώρας είναι μόλις 23 στα 100. Επίσης, η Ελλάδα κατατάσσεται 23η μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ στην ενότητα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) που αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες του πληθυσμού.

Πρόκειται για μια διπλή αποτυχία: στην κατάρτιση και την επιμόρφωση των εργαζομένων, αλλά και στις δεξιότητες που οι εργαζόμενοι ήδη έχουν (ή δεν έχουν). Φαίνεται το ένα πρόβλημα να τροφοδοτεί το άλλο.

Πού οφείλεται όμως αυτή η εικόνα; Η νέα μελέτη της διαΝΕΟσις, με συντονιστή τον Ομότιμο Καθηγητή Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Αλέξη Κόκκο, επιχειρεί να φωτίσει έναν παραμελημένο αλλά πολύ σημαντικό τομέα. Οι συγγραφείς “χαρτογραφούν” διεξοδικά το πλαίσιο λειτουργίας των αντίστοιχων θεσμών, μεταξύ άλλων των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, των ΙΕΚ, των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, καθώς και των σχετικών δράσεων των ΑΕΙ, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κολεγίων και των επιχειρήσεων.

Η δημοσίευση της μελέτης συμπίπτει με τη διάθεση πολύ σημαντικών πόρων του ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης σε δράσεις σχετικές με την ΕΚΕ. Oι πόροι αυτοί, περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ πλέον των προγραμματισμένων, αντίστοιχου ύψους πόρων του ΕΣΠΑ, όπως γράφουν οι συγγραφείς “αναμένεται να επηρεάσουν σε ικανό βαθμό τον όλο προσανατολισμό του συστήματος ΕΚΕ”.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.

Το κείμενο αποτελεί αναδημοσίευση του άρθρου του Ηλία Νικολαΐδη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Έρευνας & Ανάλυσης Διανέοσις. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Δημοφιλή Άρθρα

Αγαπημένα

Bridging Digital

0
To Bridging Digital είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που διενεργείται στα πλαίσια του Erasmus+. Εστιάζει σε καινοτόμες πρακτικές και έχει ως στόχο του να υποστηρίξει...