ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

στο διαδικτυακό Συνέδριο

«Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

και στη Σχολική Εκπαίδευση»

5-8 Μαΐου 2022

Διοργάνωση: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

με τη συνεργασία μελών ΔΕΠ από δέκα ΑΕΙ

Σκεπτικό πραγματοποίησης του Συνεδρίου-Βασικά θέματα

Το τελευταίο διάστημα, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, παρατηρείται έντονη κινητικότητα σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Το «ελληνικό ενδιαφέρον» για τις δεξιότητες είναι εν πολλοίς παράγωγο του γεγονότος ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων έχει εδώ και μια δεκαετία τεθεί ως κομβική πολιτική προτεραιότητα των κυριότερων διεθνών οργανισμών και των κυβερνήσεων, ιδίως σε σχέση με τους σημαντικούς μετασχηματισμούς που συντελούνται στα πεδία της ψηφιακής οικονομίας και της μετάβασης σε ενεργειακά ουδέτερα για το περιβάλλον πρότυπα ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα κρίσιμο ζήτημα ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος που είναι ταυτοχρόνως «οικουμενικό», εθνικό, τοπικό και προσωπικό. Στη χώρα μας, πρόσφατα, όλοι οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία καλούνται να παρακολουθήσουν σχετικά σεμινάρια που διοργανώνει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στη συνέχεια να ενσωματώσουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων στο εκπαιδευτικό τους έργο. Στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ο Ν. 4763/ 2020 και η πολιτική της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας θέτουν το ζήτημα ως μείζονα προτεραιότητα.

Ταυτόχρονα, έχουν δημοσιοποιηθεί ερευνητικά δεδομένα (λ.χ. CEDEFOP, ΕΙΕΑΔ, ΟΟΣΑ) που δείχνουν ότι υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στις υπάρχουσες δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και στις ανάγκες της οικονομίας και κοινωνίας της χώρας.

Από την άλλη, οι καταιγιστικές αλλαγές στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πεδίο, όπως είναι η ανάγκη εκσυγχρονισμού της οικονομίας, η ανάγκη ανταπόκρισης στην ψηφιακή εποχή, η υγειονομική και περιβαλλοντική κρίση, η μεγέθυνση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, η αυξανόμενη ένταση του κοινωνικού αποκλεισμού, το μειωμένο ενδιαφέρον  για τα κοινά και για τη μάθηση, η κρίση των παραδοσιακών θεσμών (οικογένεια, τοπικές κοινωνίες, συλλογικές οργανώσεις), η εμπορευματοποίηση της κουλτούρας, καθιστούν περισσότερο αναγκαίο παρά ποτέ να αναπτύσσουν οι πολίτες δεξιότητες τόσο ψηφιακές και τεχνικές όσο και οριζόντιες (κοινωνικο-συναισθηματικές), όπως η συνεργατικότητα, η ενσυναίσθηση, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η διάθεση και επιδίωξη για μάθηση, η επίλυση προβλημάτων, κ.ά.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τίθενται προς συζήτηση και διερεύνηση μια σειρά από θέματα:

 • Πώς προσδιορίζονται και κατηγοριοποιούνται οι δεξιότητες;
 • Ποια είναι η σημασία τους για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και για τον καθένα εκπαιδευόμενο και πολίτη ξεχωριστά;
 • Υπάρχει έλλειμμα δεξιοτήτων στη χώρα μας και πού αυτό εντοπίζεται; Για ποιους λόγους υπάρχει;
 • Ποιες είναι και πώς αποτιμώνται οι κυρίαρχες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων; Ποια είναι η κριτική που τους ασκείται; Ποιες εναλλακτικές πολιτικές προτείνονται;
 • Πώς αξιολογούνται οι δεξιότητες; Κατά πόσο είναι αξιόπιστες και αντικειμενικές οι διάφορες αποτιμήσεις τους;
 • Σε ποιο βαθμό και με ποιες εκπαιδευτικές πρακτικές αναπτύσσονται δεξιότητες, ως συνεχές, στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο πεδίο της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, καθώς και μέσα από την άτυπη μάθηση (π.χ. μέσα στο χώρο εργασίας);
 • Πώς αλλάζουν τα προαναφερθέντα πεδία (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων) μέσα από τις προωθούμενες πολιτικές ανάπτυξης των δεξιοτήτων;
 • Πώς μπορούν να συμβάλουν η μετασχηματίζουσα μάθηση και άλλες προσεγγίσεις της μάθησης στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων;
 • Υπάρχουν καλές εκπαιδευτικές πρακτικές ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων; Ποια είναι τα αποτελέσματα από την εφαρμογή τους στην πράξη;
 • Πώς συνδέονται οι δεξιότητες με τα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα;

Αυτά τα ερωτήματα, και άλλα που θα θέσουν οι συμμετέχοντες, αποσκοπεί να προσεγγίσει το Συνέδριο. Ιδιαίτερα καλόδεκτες είναι προτάσεις που αφορούν στην πρακτική ανάπτυξη των δεξιοτήτων στην καθημερινή εκπαιδευτική, επαγγελματική και κοινωνική  ζωή.

Οργάνωση του Συνεδρίου

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί αποκλειστικά on-line.

Οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής είναι:

 • Πέμπτη, 5 Μαΐου 2022, 17.30-20.00
 • Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022, 17.00-21.00
 • Σάββατο, 7 Μαΐου 2022, 09.30-18.00
 • Κυριακή, 8 Μαΐου 2022, 09.30-14.00

Θα υπάρξει ικανός χρόνος, τουλάχιστον οι μισές ώρες του Συνεδρίου, προκειμένου να γίνουν σχετικές εισηγήσεις, βιωματικά εργαστήρια και στρογγυλά τραπέζια από φοιτητές και αποφοίτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων τα οποία σχετίζονται με τη σχολική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων.

Παράλληλα, θα οργανωθούν τρία στρογγυλά τραπέζια, που θα απευθυνθούν σε όλους τους συνέδρους, στα οποία θα συμμετάσχουν τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του Συνεδρίου. Τα θέματα θα είναι:

 1. Εκπαιδευτικές πολιτικές ανάπτυξης δεξιοτήτων
 2. Εκπαιδευτικές πρακτικές ανάπτυξης δεξιοτήτων
 3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων στα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα

Μορφές υποβολής προτάσεων

1. Εισήγηση: Πρόταση εισήγησης με 700-800 λέξεις, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι βιβλιογραφικές αναφορές. Επιπλέον, περίληψη 100 λέξεων.

Η πρόταση που αφορά εισήγηση μπορεί να υποβάλλεται από 1-3 συμμετέχοντες. Μπορεί να αφορά μια θεωρητική ή ερευνητική προσέγγιση, είτε την παρουσίαση μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής και τη σύνδεσή της με θεωρητικό πλαίσιο.

2. Βιωματικό Εργαστήριο: Πρόταση με 700-800 λέξεις, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι βιβλιογραφικές αναφορές. Επιπλέον, περίληψη 100 λέξεων (η περίληψη σε ξεχωριστό αρχείο, βλ. παρακάτω). Η πρόταση μπορεί να γίνει από 1-3 συμμετέχοντες. Θα πρέπει να περιλαμβάνει α) το θεωρητικό πλαίσιο με το οποίο σχετίζεται το Εργαστήριο, β) τον τρόπο/διαδικασία με τον οποίο θα διεξαχθεί το Εργαστήριο.

3. Στρογγυλό Τραπέζι: Πρόταση με 700-800 λέξεις, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι βιβλιογραφικές αναφορές. Επιπλέον, περίληψη 100 λέξεων (η περίληψη σε ξεχωριστό αρχείο, βλ. παρακάτω). Το Στρογγυλό Τραπέζι αφορά μια ομάδα 3-5 συμμετεχόντων, οι οποίοι παρουσιάζουν αντιτιθέμενες ή συγκλίνουσες ή συμπληρωματικές απόψεις σχετικά με ένα θέμα (μια θεωρητική προσέγγιση ή ερευνητική προσέγγιση ή πρακτική εφαρμογή συνδεδεμένη με θεωρητικό πλαίσιο).

Μορφή προτάσεων

Η πρόταση θα πρέπει να περιέχει τίτλο, μορφή (εισήγηση, βιωματικό εργαστήριο, στρογγυλό τραπέζι), γραμματοσειρά TimesNewRoman, 12pt, μονό διάστιχο, πλήρη στοίχιση. Σε ξεχωριστό αρχείο θα πρέπει να αποστέλλεται το όνομα του/των εισηγητή/εισηγητών, ο τίτλος και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, καθώς και η περίληψη των 100 λέξεων. Για τη βιβλιογραφία θα ακολουθηθεί το σύστημα APA 6thEdition, https://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/APA_Guide.pdf.

Δημιουργία Ηλεκτρονικών Βιβλίων

 1. Όλες οι προτάσεις που θα προκριθούν για το Συνέδριο θα συμπεριληφθούν σε ηλεκτρονικό Τόμο.
 2. Μετά το Συνέδριο η επιστημονική επιτροπή, μετά από αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν, θα επικοινωνήσει με όσους και όσες επιθυμούν να συγγράψουν ένα κείμενο 2.000-2.500 λέξεων, το οποίο θα συμπεριληφθεί σε ηλεκτρονικό βιβλίο που θα εκδώσει η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Επιπλέον, ορισμένα από αυτά τα κείμενα είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν, μετά από κρίση, στο διεθνές περιοδικό της Ένωσης Adult Education – Critical Issues / Εκπαίδευση Ενηλίκων – Κριτικά Ζητήματα.

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών

Έως 28/2/2022: Υποβολή προτάσεων

Έως 18/3/2022: Ενημέρωση για την αποδοχή των προτάσεων

Εγγραφές

Για να εγγραφείτε συμπληρώστε τη φόρμα https://forms.gle/CHb2HFLaEY2vaFhT7

Κόστος συμμετοχής : 50 ευρώ (40 ευρώ για φοιτητές και μέλη της Ένωσης)

Πληροφορίες-Υποβολή προτάσεων

Η υποβολή προτάσεων γίνεται στο synedriodexiotites2021@gmail.com.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2106012297 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο synedriodexiotites2021@gmail.com.

Website: http://www.adulteduc.gr/

Facebook EEEE: https://www.facebook.com/EEEE.HAEA

Facebook Συνεδρίου: https://www.facebook.com/synedriodexiotites2021

Επιστημονική Επιτροπή και Κριτές του Συνεδρίου

Αναστασιάδης Παναγιώτης, Καθηγητής Διά Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με την χρήση των ΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Βαϊκούση Δανάη, Καθηγήτρια Ψυχοπαιδαγωγικής, ΑΣΠΑΙΤΕ

Βαλκάνος Ευθύμιος, Καθηγητής Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Στελεχών Επιχειρήσεων & Οργανισμών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Βεργίδης Δημήτρης, Ομότιμος Καθηγητής Επιμόρφωσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Γιώτη Λαμπρίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ζαρίφης Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καραλής Θανάσης, Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Κεδράκα Κατερίνα, Αναπλ. Καθηγήτρια Επαγγελματικών Δεξιοτήτων των Βιοεπιστημόνων και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Κόκκος Αλέξης, Ομότιμος Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Κουλαουζίδης Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής Μεθοδολογίας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Κουτούζης Μανώλης, Καθηγητής Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Λαζαράκου Ελισάβετ, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λιντζέρης Πάρις, Διευθυντής του ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ, διδάσκων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μάγος Κώστας, Καθηγητής Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Παυλή-Κορρέ Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ, Θεσσαλονίκης

Πρόκου Ελένη, Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Ράικου Νατάσσα, Διδάσκουσα (ΕΔΙΠ) Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Φραγκούλης Ιωσήφ, Καθηγητής Θεωρίας, Πράξης της Διδασκαλίας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΑΣΠΑΙΤΕ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here